Delsbo Kör -& Ridsällskap
Stadgar & Policys

Stadgar & Policys för Föreningen


Varmt välkommen till den lilla gästgivna ridskolan i Delsbo

som bedrivs av den ideella föreningen Delsbo Kör- & Ridsällskap.


STADGAR


STADGAR FÖR DELSBO KÖR- & RIDSÄLLSKAP

Bildad den 29/5 2005. Ändrade av årsmöte den 24/3 2007§1 Ändamål

Delsbo kör- och ridsällskap är en idéell förening som verkar i Dellenbygden.

Föreningen ska erbjuda en mötesplats för hästintresserade barn, ungdomar och vuxna.

Föreningens verksamhet ska präglas av samarbete, kvalitet och utveckling.

Föreningens verksamhet ska ge utbildning i god och säker hästkunskap på flera nivåer och i flera discipliner.


§2 Säte

Föreningen har sitt säte i Delsbo.


§3 Medlemskap

Envar som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift antages som medlem.

Person som gjort sig känd som olämplig och som därmed motarbetat föreningens syfte kan förvägras medlemskap.


§4 Avgifter

Medlem avlägger årsavgift vars storlek, efter förslag från styrelsen, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften ska erläggas på så sätt styrelsen fastställer.


§5 Utträde och uteslutning

Medlem som under tre månader underlåtit att betala årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.


Styrelsen kan utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens ändamål eller eljest handlar på sådant sätt att rid- och körsportens anseende skadas.

Uteslutningen ska föregås av ett meddelande till vederbörande som därefter har 14 dagar att inkomma med yttrande i ärendet.


§6 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är allmänna möten. Dessa är årsmötet samt extra allmänt möte.

Däremellan beslutar styrelsen. Styrelsen kan delegera arbetsuppgifter till särskilda arbetsgrupper.


§7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.


§8 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring fordras beslut av ett enhällig allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, allmänna möten varav det ena årsmöte.


För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra följande, med minst en månads mellanrum, allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade medlemmar är ense om beslutet. I samband med upplösning beslutar sista allmänna mötet hur det ska förfaras med föreningens tillgångar och handlingar.


§9 Omröstning vid allmänt möte

Varje medlem som fyllt 15 år äger en röst.

Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.

Samtliga ärenden, utom §8 Stadgeändring och upplösning, avgörs genom enkel majoritet. Vid omröstning som ger lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra.


§10 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast sista mars.

Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst fyra veckor i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer.

Förslag från medlem som ska upptas till beslut på årsmöte ska skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmöte. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen ska ingå i kallelsen eller i kallelsen meddelas var förslag finns tillgängliga.


§11 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av mötesordförande

 2. Val av mötessekreterare

 3. Val av justerare tillika rösträknare

 4. Upprättande av röstlängd

 5. Fastställande av dagordning

 6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst

 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av resultat- och balansräkning

 8. Revisorernas berättelse

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 10. Behandling av ungdomssektionens samt eventuella övriga sektioners verksamhetsberättelse.

 1. Beslut om antal styrelseledamöter samt suppleanter

 2. Val av ordförande för föreningen

 3. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

 4. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot samt suppleant

 5. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 6. Val av valberedning

 7. Val av eventuell sektion

 8. Fastställande av årsavgift

 9. Stadgeenligt inkomna förslag från medlemmar eller styrelse


§12 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då det behövs enligt §8, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10% av medlemmarna så begär eller då revisorerna så begär.

Styrelsen ska anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse ska utfärdas minst tio dagar i förväg på så sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.


Vid extra allmänt möte ska punkterna 1 tom 6 från §11 förekomma samt det eller de ärenden som föranlett mötet. Andra ärenden får inte förekomma.


§13 Valberedningen

Valberedningen består av tre ledamöter varav en utses till

sammankallande. Sammankallande väljs på 1 år, en ledamot väljs på 2 år och en ledamot väljs på 3 år.

Medlem i föreningen får, senast tio dagar före möte vid vilket val förekommer, till valberedningen inlämna förslag på kandidater.

Sammankallande har att vid mötet meddela de namnförslag som inkommit samt valberedningens förslag. Ytterligare kandidatnominering kan därefter äga rum.

Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen.


Även förslag på valberedningsledamöter meddelas men valberedningen avger inte i detta fall något eget förslag.


§14 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande samt lägst 4 och högst 6 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter.

I styrelsen ingår även en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte suppleant.

De har inte rösträtt.

Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.


Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder.

Kallelse till styrelsemöte utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde om minst 2 ledamöter så påfordra.

Kallelse ska vara ledamöter och ersättare tillhanda senast 1 vecka före mötet.

Vid styrelsemötet ska protokoll föras som justeras av ordförande och justerare.


§15 Styrelsens åliggande

Styrelsen ska:

 1. Verka för föreningens syfte i enlighet med stadgarna och ansvara för den löpande verksamheten.

 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten.

 3. Handha och ansvara för föreningens medel.

 4. Ansvara för eventuellt anställd personal

 5. Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att verksamhets- och förvaltningsberättelse upprättas och senast tre veckor före årsmötet underställs revisorerna för granskning.

 6. Bestämma dag och plats för allmänna möten.

 7. Förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten.

 8. Där inte särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter, andra organisationer mfl.

 9. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad.


§16 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§17 Ungdomssektionen

Inom föreningen ska finnas en ungdomssektion. Sektionen ska vara organ för de frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar.

Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar.

Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.


§18 Övriga sektioner

Föreningen kan organisera sig i ytterligare sektioner som fastställes av allmänt möte.


VÄRDEGRUND

Vad är en värdegrund?

Jo, det visar hur vi ska bete oss. Det gäller för alla medlemmar i DKRS. Här på anläggningen och i vår verksamhet. Men tamme tusan också utanför ridskolan!!

På förekommen anledning vill jag att alla läser vår värdegrund och ser till att följa den.

Är man inte snäll har man inget här att göra!


DROGPOLICY


Delsbo Kör- och Ridsällskap är en ideell förening som tror på barns och ungdomars sunda utveckling.

Hur vi som vuxna agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling.

Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är till stöd för medlemmarna.
Utgångspunkten är att DKRS skall utgöra en trygg miljö också ur drogsynpunkt.

Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet.

Detta ställer krav på föreningens alla vuxna som i sin samvaro med ungdomarna måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.


Policy mot ALKOHOL:
Följande regler gäller:

 • Inga alkoholdrycker får förekomma i samband med verksamhet för barn och ungdom  t ex under läger eller tävlingar.
 • Ingen alkoholförtäring får förekomma på fester där ungdomar är med.
 • Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar dricker alkohol gör vi på följande vis:
- Enskilt samtal och kontakt med förälder.


Policy mot TOBAK:
Föreningen skall:

 • Se till att anläggningen är en rökfri anläggning.
 • Uppmuntra våra ungdomar att inte använda tobak.Upptäcks tobaksbruk hos någon ungdom gör vi på följande vis:
- Enskilt samtal och kontakt med förälder.


Policy mot NARKOTIKA:
Användning av narkotika är förbjuden.

Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar använder narkotika gör vi på följande vis:
- Enskilt samtal och kontakt med förälder.


Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar.
Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller anställd kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.
Om det skulle framkomma att någon vuxen bryter mot drogpolicyn tas detta upp i förtroendesamtal för vidare åtgärder.


EKONOMIPOLICY


DKRS fantastiska medlemmar har genom åren utarbetat många vägar till att stabilisera föreningens ekonomi.
Här är de oskrivna reglerna, som vi medlemmar strävar mot, i skrift.
 
PLASTKASSAR: Vi medlemmar på DKRS skänker plastkassar, om vi har över hemma, till DKRS sopkorgar – då behöver vi aldrig köpa soppåsar. Kassarna lämnas i tvättsugan.
 
PANT: Vi medlemmar lämnar pantburkar och flaskor till föreningen, om vi har och kan skänka - vi kan på så sätt regelbundet köpa in utrustning till våra skolhästar mm

 

HINKAR: Slits och förbrukas löpande på ridskolan till skolhästarna. Om vi har och kan skänka så ställer vi dem i vattenrummet i ponnystallet. Privathästägare ansvara dock själv för inköp av hinkar till sina hästar.
------------------------------------------------------------------------------ 
FODRING: När vi fodrar hö/hösilagen så bär vi det i kassar/kör i vagn och vi väger och mäter givor noga - för att undvika spill.
 
MOCKNING: När vi mockar så är vi snåla när vi tar ut men givmilda då vi lägger in - så inte så mycket torv följer med ut men bädden hålls torr, tjock, kompakt och mjuk.
 
BEVATTNING: Bevattningen av utebanan sker med sjövatten - för att hålla vattenförbrukningen låg.


HÄSTUTRUSTNING: Medlemmar skänker täcken mm till hästarna - dessa slits och vi har begränsade möjligeheter att köpa nytt.


STALLTJÄNST: Vi hjälps åt och tar ansvar för att fullteckna stalltjänstalmanackan - så vi ej behöver ta in avlönad personal till helgstalltjänst.


TILLHÖRIGHETER: Alla medlemmar handskas varsamt med föreningens gemensamma tillhörigheter. Givetvis ser vi till att det vi eventuellt förstör blir lagat.


LAMPOR & BELYSNING: Vi är noga med att släcka lampor vi tänt - det minskar brandrisken samtidigt som vi spar pengar.

------------------------------------------------------------------------------
AKTIVITETSSTÖD: Alla ledare inklusive vikarier och sektioner är mycket noga med att komma ihåg att föra närvaro för aktiviteter på aktivitetsstödslistor enligt gällande regler- detta är en viktig del av verksamheten - missas listor så missas inkomster.


KONTORET: På kontoret återanvänds begagnade kuvert och baksidor av A4 papper - detta för att spara på miljön  och inköp av kontorsmaterial.


HEMSIDAN: Vi håller vår hemsida uppdaterad med nyheter och försöker hålla den mesta av föreningsinformationen där - detta för att spara på papper och med tanke på miljön.


EKONOMISK LOJALITET: Vi är lojala mot vår förening och betalar för de tjänster vi använder, vi tar eget ansvar för att betala till fullo - ingen rider på "springnota".


FAKTURERINGSAVGIFT: Vi har förståelse för att fakturering är en service och betalar avgiften.

 
STYRELSE och PERSONAL: DKRS styrelsemedlemmar och personal jobbar ansvarsfullt med föreningens ekonomi och tar hjälp av bokföringsfirma med den löpande bokföringen och ekonomiskrådgivning.

 

TILLSYN NATTETID: Då vi har vägarna förbi nattetid så kollar vi extra så allt ser ok ut på gården


TILL SIST:
Att vara medlem i en idell förening kräver engagemang och att alla drar sitt strå till stacken.
 
Allt bygger på alla oss medlemmar, alla har sin del i det hela:

-Vill jag ha en öppen cafeteria, låga priser, bevattnad bana, sopad stallgång, målad fasad, rejäla hagar, åskådarläktare, ny hinderpark etc så ser jag givetvis till att hjälpa till med min del i det hela.

 

Har vi missat något som göres i dagsläget eller som borde införas? Sänd ett mail till info@dkrs.se och berätta!

ELBESPARING


DKRS har jobbar med många åtgärder för att sänka elkostnaderna.

Hudiksvalls kommun har till stor del finansierat projektet, som har bestått av olika etapper.

Vi har bland annat tex:

Försett ridhusets bana med rörelsesensorer


Monterat separat belysning till läktaren


Ordnat rörelssensorer på toaletterna


Bytt ut elementen i ridhuset till energisnålare


Installerat luftvärmepump i cafeterian


Det gäller det att vi medlemmar hjälps åt att tänka el-snålt tex genom att:

Släcka belysningen på parkeringen vid kvällsfodringen


Släcka lampan på logen, höskullen, torkrummet mm när vi lämnar utrymmet


Hålla ridhusets dörrar stängda


Hålla dörren till personalrummet stängd


Har du fler idéer som får elkostnaderna att sjunka? 

Sänd ett mail till info@dkrs.se  och dela med dig av dina tankar.


ANLÄGGNINGSPOLICY


När Jag vistas på Delsbo Kör- & Ridsällskap hälsar Jag på alla.


Om Jag har min hund med mig så håller Jag den kopplad.


På DKRS visar Jag mig hjälpsam och ger ett handtag om någon behöver Min hjälp.


Då Jag sitter till häst bär Jag hjälm.


När Jag besöker stallarna och rider på anläggningen så sker det på egen risk.


Om Min häst gödslar på stallplan, parkering ridbana etc så mockar Jag bort det direkt.


DKRS är en drog- och rökfri anläggning, eventuell rökning får i undantagsfall endast ske i rökrutan bakom riduset.

 

DKRS ägs gemensamt av alla medlemmar, här är alla välkomna och det är allas Vår uppgift att hålla anläggningen ren, fin och i besöksskick!

Vi har Alla också ansvar för att handskas med, och sköta, hästarna på ett föredömligt sätt.